تدریس خصوصی برنامه نویسی کاتلین(بزودی)

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان

قیمت ذکر شده بابت هر جلسه تدریس است.

0
300,000 تومان
50%
تخفیف

تدریس خصوصی ریاضیات گسسته دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای
قیمت اصلی 300,000 تومان بود.قیمت فعلی 150,000 تومان است.

قیمت ذکر شده بابت  یک جلسه تدریس میباشد

0
قیمت اصلی 300,000 تومان بود.قیمت فعلی 150,000 تومان است.
50%
تخفیف

تدریس خصوصی ریاضی تجربی

بدون امتیاز 0 رای
قیمت اصلی 300,000 تومان بود.قیمت فعلی 150,000 تومان است.

قیمت ذکر شده بابت  یک جلسه تدریس میباشد

با حل کلی نمونه سوالات امتحانی از سال های قبل

0
قیمت اصلی 300,000 تومان بود.قیمت فعلی 150,000 تومان است.
50%
تخفیف

تدریس خصوصی حسابان متوسطه دوم

بدون امتیاز 0 رای
قیمت اصلی 300,000 تومان بود.قیمت فعلی 150,000 تومان است.

قیمت ذکر شده بابت  یک جلسه تدریس میباشد

با حل کلی نمونه سوالات امتحانی از سال های قبل

1
قیمت اصلی 300,000 تومان بود.قیمت فعلی 150,000 تومان است.
50%
تخفیف

تدریس خصوصی هندسه متوسطه دوم

بدون امتیاز 0 رای
قیمت اصلی 300,000 تومان بود.قیمت فعلی 150,000 تومان است.

قیمت ذکر شده بابت  یک جلسه تدریس میباشد

با حل کلی نمونه سوالات امتحانی از سال های قبل

0
قیمت اصلی 300,000 تومان بود.قیمت فعلی 150,000 تومان است.
29%
تخفیف

تدریس خصوصی هندسه ریمانی دانشگاه

بدون امتیاز 0 رای
قیمت اصلی 700,000 تومان بود.قیمت فعلی 500,000 تومان است.

قیمت ذکر شده بابت  یک جلسه تدریس میباشد

0
قیمت اصلی 700,000 تومان بود.قیمت فعلی 500,000 تومان است.
29%
تخفیف

تدرس خصوصی هندسه منیفلد دانشگاه

بدون امتیاز 0 رای
قیمت اصلی 700,000 تومان بود.قیمت فعلی 500,000 تومان است.

قیمت ذکر شده بابت  یک جلسه تدریس میباشد

 

0
قیمت اصلی 700,000 تومان بود.قیمت فعلی 500,000 تومان است.
40%
تخفیف

تدریس خصوصی هندسه دیفرانسیل دانشگاه

بدون امتیاز 0 رای
قیمت اصلی 500,000 تومان بود.قیمت فعلی 300,000 تومان است.

قیمت ذکر شده بابت  یک جلسه تدریس میباشد

 

0
قیمت اصلی 500,000 تومان بود.قیمت فعلی 300,000 تومان است.